Regulamin

Wydany w dniu 1.02.2015 przez Operatora Systemu Docs4You:

Postanowienia ogólne i definicje.

§ 1

 1. Regulamin Konta Docs4You dotyczy warunków zakładania oraz warunków prowadzenia Konta Docs4You.
 2. System Docs4You jest udostępniany przez Operatora Systemu dla zapewnienia Użytkownikowi Konta Docs4You nieograniczonego dostępu do danych i świadczenia Usługi Dostępu do Konta Docs4You.

§ 2

 1. Przez użyte w Regulaminie Konta Docs4You pojęcia rozumie się:
 • Operator Systemu Docs4You, Operator Systemu – firma Docs4You Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Racławickiej 15/19, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430313.
 • System Docs4You – system umożliwiający użytkowanie Usługi Dostępu do Konta Docs4You. Poprzez System Docs4You zachodzi komunikacja pomiędzy Operatorem Systemu Docs4You a Użytkownikami tego Systemu. System Docs4You umożliwia zarządzanie Kontem Docs4You i danymi znajdującymi się na tym koncie, zarówno Użytkownikowi Konta jak i osobom upoważnionym przez Użytkownika Konta. System Docs4You podlega Operatorowi Systemu Docs4You, który go utrzymuje i aktualizuje.
 • Użytkownik Konta Docs4You, Użytkownik – to osoba fizyczna, która logując się do usługi poprzez użycie loginu oraz hasła, korzysta z dostępu do Konta Docs4You lub korzysta z niego w imieniu Klienta Końcowego.
 • Hasło Użytkownika – hasło zabezpieczające Konto Docs4You.
 • Login Użytkownika – unikalna nazwa, która wraz z Hasłem Użytkownika umożliwia dostęp do Konta Docs4You.
 • Konto Docs4You, Konto – to wyznaczone przez Login oraz Hasło Użytkownika konto działające w ramach Systemu Docs4You umożliwiające Użytkownikowi zapisywanie oraz modyfikowanie danych.
 • Usługa Dostępu do Konta Docs4You – to określona przez niniejszy regulamin, świadczona drogą elektroniczną usługa, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Konta Docs4You.
 • Umowa Konta Docs4You – to umowa określająca warunki wykonywania świadczeń oraz korzystania z usługi, zawierana pomiędzy Operatorem Systemu Docs4You i Klientem Końcowym, w oparciu o Regulamin Konta Docs4You.
 • Regulamin Konta Docs4You, Regulamin – to zasady, jakim podlegają Operator Systemu Docs4You oraz Użytkownik Konta Docs4You związane z prowadzeniem Konta Docs4You oraz warunkami korzystania z Konta.
 • Baza Kont – to baza danych osobowych Użytkowników Konta Docs4You, które Operator Systemu Docs4You zbiera i przetwarza, pełniąc funkcję administratora danych osobowych wedle Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. zm.) majac na celu świadczenie Usługi Dostępu do Konta Docs4You Użytkownikom.
 • Opłata – wynagrodzenie przyznawane Operatorowi Systemu Docs4You za zapewnienie Usługi Dostępu do płatnego Konta Docs4You, wpłacane na rzecz Operatora Systemu przez Klienta Końcowego.
 • System Płatności – opłata za Usługę Dostępu regulowana przez Klienta Końcowego poprzez portal internetowy www.paylane.pl
 • Serwis www.paylane.pl – operator portalu www.paylane.pl:  PayLane Spółka z o.o., Arkońska Business Park  ul. Arkońska 6/A3  80–387 Gdańsk, Polska, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, KRS 0000227278.
 • Dzień Roboczy – to dzień od poniedziałku do piątku, wyłączając dni będące ustawowo wolne od pracy.
 • Godziny Robocze – to czas pomiędzy godziną 9.00 a godziną 17.00 w Dniu Roboczym.
 • Partner Docs4You – podmiot uprawniony przez Operatora Systemu Docs4You do sprzedaży Aktywacji lub Prolongaty Aktywacji.
 • Klient Końcowy – osoba prawna,  zawierająca Umowę Konta Docs4You z Operatorem Systemu Docs4You.
 • Aktywacja – ważne od momentu wykupienia pakietu Docs4You prawo uregulowane przez wykupiony pakiet, do korzystania z Usługi Dostępu do Konta Docs4You.
 • Prolongata Aktywacji – przedłużenie prawa do korzystania z Usługi Dostępu do Konta Docs4You od momentu uiszczenia Opłaty na rzecz Operatora Systemu Docs4You.
 • Oferta – zestaw pakietów Docs4You o określonym czasie trawania i określonych parametrach.

Otwarcie i aktywacja Konta Docs4You.

§ 3

 1. Świadczenie Usługi Dostępu do Konta Docs4You oraz korzystanie z Konta jest możliwe po zawarciu przez Klienta Końcowego Umowy Konta Docs4You oraz akceptacji Regulaminu Konta Docs4You. Zawarcie Umowy Konta Docs4You następuje poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej usługi – www.Docs4You.pl. Użytkownik jako osoba prawna posiada prawo do akceptowania Regulaminu i możliwych zmian Regulaminu.
 2. Zakup usługi Docs4You jest możliwy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.Docs4You.pl pod warunkiem akceptacji regulaminu Konta Docs4You.
 3. Użytkownik, który akceptuje Regulamin Konta Docs4You deklaruje, że:
 • Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu w imieniu własnym lub Klienta Końcowego,
 • Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik przechowuje w Systemie Docs4You i Koncie Docs4You są wprowadzane dobrowolnie i świadomie a Operator Systemu Docs4You oraz upoważnione przez Użytkownika osoby trzecie posiadają dostęp do wprowadzanych danych Użytkownika.
 1. System Docs4You generuje automatycznie Konto Docs4You po wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Użytkownik ustala Login Użytkownika oraz Hasło Użytkownika.
 2. Opłata dokonywana jest przez Użytkownika poprzez System Płatności. Opłata dokonywana jest za okres, w którym Usługa Dostępu do Konta Docs4You ma być wypełniana przez Operatora Systemu. Usługa Dostępu do Konta Docs4You jest ważna przez czas, za jaki wniesiono Opłatę.
 3. Korzystanie z darmowego Konta Docs4You jest możliwe w przypadku, gdy Klient Końcowy wyrazi zgodę na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną.
 4. Licencja na korzystanie z Systemu Docs4You jest udzielana po złożeniu zamówienia oraz po jego opłaceniu. Licencję ta ma charakter niewyłączny oraz niezbywalny. Od licencji można odstąpić. Licencja obowiązuje w miejscu oraz czasie określonym przez Klienta Ostatecznego i jest ważna przez okres opłacony.
 5. Licencja umożliwia korzystanie z Systemu Docs4You jedynie w zakresie umożliwiającym korzystanie z Usługi Dostępu do Konta Docs4You.
 6. Klientowi Końcowemu przysługuje 30 dni bezpłatnego okresu próbnego. Użytkownicy Konta po przekroczeniu tego okresu dokonują wyboru płatnego pakietu lub w przeciwnym razie dostęp do konta zostaje zablokowany dla wszystkich użytkowników tego konta.

Dane zapisane na Koncie Docs4You

§ 4

 1. Dane zapisane na Koncie Docs4You podlegają ochronie zapewnianej przez Operatora Systemu Docs4You. Dane są chronione przed osobami trzecimi, z wyłączeniem osób, które Użytkownik upoważnia do wglądu danych.
 2. Dane zapisane na Koncie Docs4You są chronione poprzez Login Użytkownika oraz Hasło Użytkownika.
 3. Dane wprowadzane do Docs4You podlegają kodowaniu i w formie zakodowanej przechowuje się je.
 4. Dane mogą być zarządzane przez Użytkownika Konta Docs4You, przez co rozumie się przeglądanie, modyfikację, usuwanie oraz udostępnianie danych innym osobom. Udostępnianie danych innym osobom odbywa się na własną odpowiedzialność z uwzględnieniem postanowień niżej przedstawionych.

§ 5

 1. Dane znajdujące się na Koncie Docs4You stają się dostępne po wprowadzeniu przez Użytkownika Konta Docs4You Loginu Użytkownika oraz Hasła Użytkownika.
 2. Użytkownik Konta Docs4You w każdym momencie może zmienić Hasło Użytkownika na inne.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przechowywania Loginu Użytkownika oraz Hasła Użytkownika, a także za każdy przypadek korzystania z  Konta Docs4You.

Prawa i obowiązki stron. Odpowiedzialność stron.

§ 6

Aby móc korzystać z Usługi Dostępu do Konta Docs4You wymaga się od Użytkownika dostępu do komputera z łączem internetowym o minimalnej przepustowości 128 kbit/s oraz korzystania z jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer (w wersji 6.0 lub nowszej), Firefox (w wersji 3.0 lub nowszej).

§ 7

 1. Operator Systemu Docs4You zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkownika jeśli są one niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają prawa innych osób lub przyjmują charakter reklamowy.
 2. Użytkownik Konta Docs4You przyjmuje odpowiedzialność za operowanie danymi na Koncie Docs4You. Operator Systemu Docs4You przyjmuje charakter pośrednika przesyłającego.
 3. Konto Docs4You może być wykorzystywane jedynie do celów nie wchodzących w konflikt z prawem.
 4. Użytkownik Konta Docs4You nie może podejmować działań, które naruszają prawa osób trzecich lub prowadzą do zagrożenia bezpieczeństwa danych osób trzecich. Wymaga się także, aby Użytkownik nie obciążał infrastruktury, dzięki której świadczona jest Usługa Dostępu do Konta Docs4You.
 5. Użytkownik Konta Docs4You nie może podejmować jakichkolwiek działań mających na celu zmianę kodu Systemu Docs4You oraz nie może umożliwiać innym osobom przeprowadzenia podobnych czynności. Prawa jakie zostają udzielone Użytkownikowi Konta Docs4You nie mogą być przekazywane innym podmiotom.
 6. Użytkownik Konta Docs4You nie może:
 • wpływać na treści w ramach Systemu Docs4You,
 • wprowadzać instrukcji, programów, wirusów i innych kodów szkodliwych dla Systemu Docs4You w celu wywołania uszkodzeń Systemu lub jego dezasemblacji. 
 1. Prawa zawarte w umowie Konta Docs4You, włączając licencję Systemu Docs4You, nie mogą być przenoszone przez Klienta Ostatecznego na inne osoby. Operator Systemu Docs4You ma prawo cedować Umowę i wynikające z niej prawa na osoby trzecie. W takim wypadku Klientowi Ostatecznemu posiada prawo do wypowiedzenia umowy.
 2. Wykonywanie Umowy Konta Docs4You może zostać zlecone osobom trzecim przez Operatora Systemu Docs4You.

§ 8

 1. Operator Systemu Docs4You umożliwia Użytkownikom korzystanie z systemu pomocy działającego w Godzinach Roboczych. Zgłaszanie problemów może się odbywać poza Godzinami Roboczymi przez formularz dostępny na stronie internetowej www.Docs4You.pl.
 2. Operator Systemu Docs4You obsługuje i umożliwia dostęp Użytkownikom do Konta Docs4You ze starannością i posiadanymi możliwościami technicznymi.
 3. Operator Systemu Docs4You nie jest odpowiedzialny za treść danych Konta Docs4You oraz nie posiada uprawnień do przeglądania tych danych i ustalania czy dana zawartość jest niezgodna z prawem. Operator Systemu może wysłać do Użytkownika wiadomość o zaprzestaniu działań uznanych za niepożądane, nawet jeśli są one zdodne z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku żądanie zostaje wysłane na adres e-mail Użytkownika Konta.
 4. Operator Systemu Docs4You nie jest odpowiedzialny za dostęp do danych przez osoby nieupoważnione w wypadku, gdy osoba nieupoważniona uzyskuje dostęp do danych na drodze działań Użytkownika Konta Docs4You.
 5. Operator Systemu Docs4You nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z wadliwego działania Systemu Docs4You oraz Konta Docs4You w przypadku, gdy sprawcą wadliwego działania nie jest sam Operator Systemu.
 6. Operator Systemu Docs4You nie jest odpowiedzialny za działania Użytkownika związane z przekazywaniem Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika, a także danych zamieszczonych na Koncie Docs4You osobom upoważnionym przez Użytkownika Konta Docs4You.
 7. Operator Systemu Docs4You nie jest odpowiedzialny za treści jakie zamieszcza się na Koncie Docs4You.
 8. Operator Systemu Docs4You nie jest odpowiedzialny za utratę danych wynikającą z awarii sprzętu komputerowego i innych okoliczności, które pozostają niezależne od Operatora Systemu Docs4You. Operator Systemu Docs4You odpowiada za szkody związane z nieumożliwieniem lub nieodpowiednim wykonaniem Umowy Dostępu do Konta Docs4You. W takim wypadku odpowiedzialność Operatora Systemu ogranicza się do sumy wynagrodzenia na rzecz Operatora Systemu za prowadzoną usługę, jaką uiszcza Użytkownik Konta Docs4You.
 9. Operator Systemu Docs4You może dokonywać zmiany Systemu Docs4You bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników. Operator Systemu Docs4You ma prawo wpływać na możliwość działania każdej wersji Systemu Docs4You, do której Użytkownik mógł uzyskać dostęp. Operator Systemu Docs4You nie odpowiada za szkody wywołane udostępnieniem lub nie udostępnieniem zaktualizowanego oprogramowania.
 10. Operator Systemu Docs4You posiada wyłączność na prawa własności intelektualnej Systemu Docs4You. Użytkownik Konta Docs4You korzysta z Konta na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem. Wszelkie użycia Systemu Docs4You niezgodne z niniejszym Regulaminem traktowane są jako naruszenie Regulaminu oraz praw własności. Dane będące własnością osób trzecich, a nie będących zawartością Systemu Docs4You, do których Użytkownik może uzyskać dostęp poprzez Konto Docs4You oraz System Docs4You, są własnością właścicieli tych danych. Dane takie chronione są prawem autorskim lub pozostałymi prawami stanowiącymi o ochronie własności intelektualnej.

Dane osobowe

§ 9

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu Docs4You. Operator Systemu przetwarza dane w zakresie pozwalającym na świadczenie Usługi Dostępu do Konta Docs4You myśl obowiązujących przepisów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu może odbyć się wyłącznie po udzieleniu Administratorowi zgody przez Użytkownika Konta Docs4You.
 2. Użytkownik Konta Docs4You ma prawo wglądu i zmiany danych zapisanych przez niego w Bazie Kont.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz danych kontaktowych.
 4. Użytkownik Konta Docs4You oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz, że ponosi odpowiedzialność za podanie fałszywych danych.
 5. Prawidłowe świadczenie Usługi Dostępu do Konta jest możliwe po wypełnieniu pól obowiązkowych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

§ 10

 1. Operator Systemu Docs4You nie udostępnia danych osobowych Użytkownika Konta Docs4You oraz danych zapisanych na Koncie Docs4You osobom innym niż upoważnione przez Użytkownika Konta Docs4You. Udostępnianie danych przez Operatora Systemu Docs4You osobom innym niż upoważnione jest ograniczone do przypadków określonych przez przepisy prawne.
 2. Operator Systemu Docs4You zastrzega sobie prawo do:
 • rozbudowy lub konserwacji Systemu Docs4You oraz wynikającej z tych powodów okresowej niedostępności usługi,
 • możliwych przerw w dostępie do Systemu Docs4You oraz Konta Docs4You,
 • przerwania świadczenia Usługi Dostępu do Konta Docs4You Użytkownikowi w przypadkach złamania praw autorskich Operatora Systemu lub złamania Regulaminu Konta Docs4You. O zaprzestaniu świadczenia Usługi Dostępu do Konta Docs4You Użytkownik Konta Docs4You zostanie powiadomiony w trybie natychmiastowym.
 • wiążących się z rozbudową Systemu Docs4You i Konta Docs4You zmian funkcjonalności Systemu i Kont Docs4You.
 1. Operator Systemu Docs4You może przerwać świadczenie Usługi Dostępu do Konta Docs4You, kiedy Użytkownik Konta Docs4You poprzez swoje działania, w sposób rażący lub powtarzalny:
 • przyczynia się do destabilizacji pracy Systemu Docs4You,
 • narusza prawa autorskie i dobra osobiste osób trzecich,
 • narusza Umowę Konta Docs4You,
 • wykorzystuje System Docs4You do celów promocyjno – reklamowych.

Płatności

§ 12

 1. Opłata na rzecz Operatora Systemu Docs4You dokonywana jest przez System Płatności.  Opłata ta jest opłatą roczną. Opłata za okres Usługi Dostępu do Konta Docs4You jest uiszczana w zgodzie z niniejszym Regulaminem.
 2. Klient Końcowy ma prawo, podczas korzystania z Usługi Dostępu do Konta Docs4You, zmienić Konto Docs4You na Konto Docs4You o innych parametrach. W takim wypadku Klient Osteteczny pokrywa różnicę wynagrodzenia na rzecz Operatora Systemu za Konto Docs4You o większej pojemności. Czas Usługi Dostępu do Konta Docs4You po zamianie na Kontro Docs4You o większej pojemności nie ulega zamianie tzn. nie przekroczy okresu 1 roku.
 3. Operator Systemu Docs4You ma prawo do zmian cenniku opłat za świadczenie Usługi Dostępu do Konta Docs4You. Nowy cennik będzie ogłaszany na stronie internetowej www.Docs4You.pl oraz poprzez wiadomość e-mail na adres, który został użyty do założenia Konta Docs4You.
 4. Uiszczania Opłaty na rzecz Operatora Systemu mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające prawo do korzystania z instrumentów płatności, poprzez które Opłata jest wnoszona. Wszelkie wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane Policji.
 5. Opłata na rzecz Operatora Systemu następuje przez obciążenie karty płatniczej lub przelew bankowy.
 6. Zależnie od wybranej formy płatności, po zaakceptowaniu formularza płatności, Klient Końcowy jest odsyłany:
 • na stronę internetową serwisu paylane.pl, która pełni rolę centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, gdy wybraną formą płatności jest karta płatnicza.
 • na stronę internetową serwisu paylane.pl będącą bankiem, gdy wybraną formą płatności jest przelew internetowy.
 • Na stronę internetową serwisu paylane.pl,  gdy wybraną formą płatności jest przelew tradycyjny.

Postępowanie reklamacyjne

§ 13

 1. Reklamacje odnośnie wykonywania Umowy Konta Docs4You należy kierować w formie pisemnej na adres Operatora Systemu Docs4You. Reklamacja powinna uwzględniać:
 • dane kontaktowe Użytkownika oraz dane umożliwiające identyfikację go jako Użytkownika Konta Docs4You,
 • uwagi Użytkownika Konta Docs4You,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • możliwe sugestie odnośnie rozwiązania problemu.
 1. Pisemna odpowiedź na reklamację następuje w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Operator Systemu określa czy reklamacja zostaje uznana, określony zostaje sposób, w jaki Operator Systemu zamierza naprawić problem lub informuje o nieuznaniu reklamacji z wyjaśnieniem powodów jej nieuznania. W momencie potrzeby uzupełnienia reklamacji lub reklamacji dotyczącej podmiotów, za które Operator Systemu Docs4You nie jest odpowiedzialny lub podmioty te działają jako podwykonawcy Operatora, Operator Systemu Docs4You wysyła powiadomienie o wymogu uzupełnienia reklamacji lub wyjaśnienia okoliczności tej reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji, która nie spełnia reguł przedstawionych w pkt 1 § 13 jest nieważne do dnia jego uzupełnienia. Termin 14 dni przysługujący Operatorowi Systemu Docs4You na odpowiedź w sprawie reklamacji obowiązuje od momentu przedstawienia Operatorowi poprawnego zgłoszenia reklamacji.

Zmiana postanowień Umowy Konta Docs4You oraz Regulaminu Konta Docs4You.

§ 14

 1. W przypadku zmian Regulaminu Konta dokonywanych w czasie trwania Umowy Konta Docs4You wszelkie zmiany Regulaminu publikowane są w Systemie Docs4You. Użytkownik Konta zostaje powiadomiony o wprowadzanych zmianach poprzez stronę www.Docs4You.pl oraz wiadomość e-mail wysyłaną na adres Użytkownika Konta.
 2. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Konta Docs4You, wypowiedzenie umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od publikacji zmian Regulaminu Konta. Wypowiedzenia umowy dokonuje Klient Końcowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Konta Docs4You. W przypadku upływu 14 dni, strony umowy wiąże Umowa Konta Docs4You o nowej treści, która wynika ze zmian wprowadzonych do Regulaminu.

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy Konta Docs4You.

§ 15

 1. Klient Końcowy ma prawo odstąpić od Umowy Konta Docs4You w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Klient Końcowy ma prawo rozwiązać Umowę Konta Docs4You tylko w przypadkach określonych w Regulaminie Konta Docs4You.
 3. Klient Końcowy ma prawo rozwiązać Umowę Konta Docs4You w trybie natychmiastowym po przesłaniu oświadczenia wyłącznie w formie pisemnej:
 • w sytuacji zaistnienia cesji praw i obowiązków Operatora Systemu Docs4You na podmiot lub osobę trzecią,
 • w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Konta Docs4You przez Klienta Końcowego, gdy złożono pisemne wypowiedzenie umowy w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia zmian Regulaminu Konta Docs4You lub jego zmiany,
 • w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny, z uwzględnieniem wniesionej Opłaty umożliwiającej korzystanie z Konta Docs4You do końca opłaconego okresu.
 1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę Konta Docs4You z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Uiszczoną Opłata za Usługę Dostępu nie jest zwracana.

§ 16

Operator Systemu Docs4You usuwa dane z Konta Docs4You po rozwiązaniu Umowy Konta Docs4You.

Postanowienia końcowe.

§ 17

 1. Niniejszy Regulamin Konta Docs4You zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący.